MTO Shahmaghsoudi ®

دریافت خرقه فقر/ انتصاب

حضرت صلاح الدّین علی نادر عنقا در سن 25 سالگی در سال یکهزار و سیصد و چهل و نه شمسی (مصادف با چهارم سپتامبر 1970 میلادی)، در یكی از مجالس ارشادی که در محضر حضرت شاه مقصود با حضور جمعی از ارادتمندان آن حضرت برگزار بود، به تأیید خداوند کریم به دریافت خرقه فقر از دست پدر نائل آمدند.
حضرت شاه مقصود طی فرمایشی، خرقه خود را به ایشان تفویض و بر همگان اعلام و ابلاغ فرمودند که حضرت صلاح الدّین علی نادر عنقا، پیر و جانشین حضرتشان بوده و نور هدایت برای سالکین در سیر و سلوک میباشند.

حضرت شاه مقصود در مورد ایشان فرمودند:

«هزاران سال باید تا هستی شاهد ظهور چنین نابغه ای در زمان باشد.»

  در حال حاضر، خرقه فقر استادان مکتب طریقت اویسی در خانقاههای آمریکا نگهداری میشوند و در معرض دید سالکین قرار دارند.
از زمان انتصاب ایشان بوسیله پدر عزیزشان، حضرت پیر مسئولیتهای خویش را كه به ایشان واگذار شده بود آغاز کردند و بر گسترش طریق معرفت در ابعاد مختلف اقدام نمودند . یكی از این مسئولیتها، طرح و مدیریت سازمان یك مركز عرفانی مجلّل، معروف به صوفی آباد، دركرج در نزدیكی شهر تهران بود. دکتر رونالد گریزل، پس از کسب اجازه برای دیدار از خانقاه صوفی آباد کرج، توصیف دقیقی از این مرکز پرشکوه بعمل آورد و فصلی از کتاب خود بنام Sufism  را به “مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی در کرج” اختصاص داد.

_______________________________________

ماخذ:
Grisell, Ronald, Sufism. Berkeley, CA:  Ross Books, 1983.  Print.